Politikk og makt - versjon 2

Sammendrag kapittel 27: Olje og gass i internasjonal politikk

UTEN OLJE STOPPER VERDEN

På mange måter er det olje, gass og kull som driver fram den internasjonale handelen og den økende materielle levestandarden i vår tid. Uten fossilt brensel stopper verden.

Olje er verdens viktigste energikilde, og inntil en finner fullgode erstatninger, er den helt nødvendig for å opprettholde et moderne samfunn:

  • 95 prosent av all transport ned fly, båter og biler er basert på drivstoff fra olje.
  • Produksjonen av mat, klær og medisiner er avhenghig av oljedrevne maskiner.
  • Selv mye av den elektriske energien kommer fra kraftverk basert på olje, gass og kull.
  • Olje er dessuten en viktig bestanddel i industri- og byggematerialer, f. eks. plast.
  • Et lands forsvarsevne blir redusert dramatisk dersom det ikke finnes olje tilgjengelig.

ENERGIMARKED MED STORE SPENNINGER

Energisikkerhet blir en viktig del av statenes utenriks- og sikkerhetspolitikk. De fleste stater er avhengige av å importere olje, og det er da viktig å sikre seg trygge og stabile leverandører, i en verden hvor knappheten på olje ser ut til å øke fra år til år.

USA og Kina - rivaler på energimarkedet

USAs status som supermakt avhenger av sikker tilgang på olje. USA er verdens største forbruker av olje og må importere 60-70 prosent av forbruket sitt. Mye tyder på at tilgangen til olje kommer stadig høyere på dagsordenen i USAs utenrikspolitikk, ikke minst med tanke på Midtøsten, hvor det er urolig. Derfor har amerikanerne bl. a. vist interesse for Barentshavet og flytende gass fra det norske Snøhvit-anlegget.

Kina er kjennetegnet av en voldsom industri- og eksportvekst, enorm befolkning og lynrask modernisering i deler av landet. Det har gitt en kraftig økning i den kinesiske oljeetterspørselen.

Kina har nå investert enorme summer i de fem viktigste oljeproduserende landene i Afrika: Libya, Nigeria, Algerie, Angola og Sudan. Det ser ut til at de forsøker å styre unna regioner som Midtøsten og andre områder der USA har stor innflytelse.

De sårbare anleggene og transportrutene

Olje transporteres med tankbåter på de store verdenshavene. Mye må likevel fraktes gjennom områder og trange streder der det kan være lett å stoppe transporten, f. eks. Hormuzstredet, der 25 prosent av all olje i verden passerer. Andre viktige områder er rundt Afrikas Horn og Barentshavet mellom Norge og Svalbard.

Gassen eksporteres gjerne gjennom enorme rørsystemer til lands og til vanns. Rørene kan gå gjennom flere stater.

Konflikter om olje og gass: Fra Midtøsten til Barentshavet

Mange kriger og konflikter har handlet om oljeressurser og viktige områder knyttet til oljetransport, f. eks. i Midtøsten og i Sudan. I våre egne nærområder er det også økende fokus på eierskapet til olje- og gassforekomster, ikke minst i havområdene rundt Svalbard. Kanskje står både Nordpolen og Sydpolen for tur som mål for stater på jakt etter området for utvinning av olje og gass. Det kan skape store internasjonale spenninger i årene framover.

Oljeprisen og den globale økonomien

Siden oljen inngår i det meste av moderne industri og transport, blir disse næringene fort berørt om oljeprisen gjør et sprang oppover. Da blir det dyrere for bedriftene å produsere, og det blir dyrere å transportere varene ut til markedene. Det fører igjen til høyere priser for forbrukerne. Kanskje blir varene altfor dyre, slik at omsetningen går ned. Høye oljepriser over lang tid kan derfor føre til lavere økonomisk vekst nasjonalt og globalt.

Dersom et stort oljeproduserende land er i krig, eller møter sanksjoner fra andre stater, kommer mindre olje ut på det internasjonale oljemarkedet, og prisene stiger.

Opec og IEA

Les s. 391.

NORGE OG ENERGIMARKEDET

Norges beslutninger på olje- og energimarkedet blir lagt merke til. Samtidig øker vår betydning som gasseksportør. Omtrent all gassen vi produserer, går til EU. Norge er i dag EUs nest viktigste leverandør av naturgass, bare Russland eksporterer mer.

Høye olje- og gassinntekter for enhver pris?

Er Norge en trofast olje- og gassleverandør som ønsker å bidra til stabile priser på energimarkedene? Eller er vi et land som først og fremst higer etter høye priser og solid gevinst her og nå?
Opec kontrollerer over halvparten av all produksjon av olje, og forsøker etter beste evne å regulere prisen ved å begrense produksjonen. Norge er ikke medlem i Opec, men i IEA. Dette er for å ha et best mulig forhold til våre nærmeste allierte og viktigste handelspartnere.

Politisk bruk av olje og gass

Norge har investert enorme summer i å bygge gassrørledninger fra feltene i Nordsjøen og Norskehavet til markedene i Europa. Å levere gass til millioner av europeiske hjem hver dag er et stort ansvar.

Det ville være veldig skadelig for Norges anseelse som trygg energileverandør om oljen og gassen ble brukt som et politisk pressmiddel.

Statoil

Staten eier over 60 prosent av Statoil. Men selskapet skal drives kommersielt, med liten styring fra staten. Samtidig er Statoil involvert i flere land som er kjent for alvorlige brudd på menneskerettighetene.

Norge og gass

Gassvirksomheten utgjør en stadig større del av den norske petroleumssektoren. En antar at om ikke mange år vil gasseksporten være større enn oljeeksporten. I dag dekker norsk eksport ca. 20 prosent av det europeiske gassbehovet.

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider