Politikk og makt - versjon 2
Wikimedia Commons/ Erlend Bjørtvedt

Hva brukte vi 1218 milliarder kroner på?

Statsregnskapet er en årlig stortingsmelding som viser utgiftene og inntektene til staten det forrige året. Stortingsmeldingen presenteres også på ei nettside som du finner lenke til nedenfor. Følg lenka og svar på spørsmålene. 

  1. Hva var utgiftene og inntektene til staten Norge på i 2016? 
  2. Hvordan kan utgiftene være høyere enn inntektene? (Hint: se på hvilke tall som ikke er med i regnskapet.)
  3.  Den største utgiftsposten er kalt «Sosiale formål, folketrygden». Klikk på «Mer om hva pengene gikk til» og gå inn på denne utgiftsposten. Hva går disse pengene til? 
  4. Den nest største utgiftsposten er «Kommunal, bolig og modernisering». Her kan vi se at staten overfører relativt mye penger til kommunene. Disse pengene går blant annet til grunnskoler, barnehager og pleie og omsorg (se s. 159). Hvilke fordeler kan det være med at kommunene forvalter en stor del av statens inntekter? 
  5. Når vi går inn på den tredje største utgiftsposten, «Helse og omsorg», ser vi at staten bruker mye penger på spesialisthelsetjenesten. (Fastlegeordningen er kommunenes ansvar.) Hva er spesialisthelsetjenesten, og hvorfor er det lurt at staten har ansvaret for denne? 
  6. Nesten nederst på forsiden ser vi en oversikt over hvor mye penger hvert enkelt departement disponerte. Hva er et departement? 
  7. Hvilke tre departementer disponerte mest penger, og hvilke tre departementer disponerte minst penger? 
  8. Kan byråkratene i departementene bruke pengene de får til rådighet, som de selv vil? Begrunn svaret ditt med utgangspunkt i lærestoffet i kapittel 10. 
  9. Statsregnskapet er utarbeida av Direktoratet for økonomistyring (DFØ). Hva er et direktorat? 
  10. Hva kan Statsregnskapet si oss om Norge som nasjon? 

Lenker

Statsregnskapet 2016

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider